Projekt współpraca

20.02.2020 r. w Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a “Konsorcjum na rzecz rozwoju hodowli fermowej jeleniowatych” została zawarta UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY Nr 00000.DDD.6509.00060.2018.07.

Tytuł projektu: Dziczyzna Fermowa- opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlano-produkcyjnej
innowacji w technologii fermowego chowu jeleniowatych oraz opracowanie i wdrożenie
metod organizacji wprowadzania jej do obrotu.

W skład Konsorcjum wchodzi Instytut Parazytologii PAN, spółdzielnia rolnicza w Kolbuszowej dysponująca mieszalnią pasz, 3 gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą jeleniowatych oraz gospodarstwo dysponujące własnym lasem.

Zadania o charakterze badawczym zrealizowane zostały w należącej do Instytutu Stacji Badawczej w Kosewie Górnym.

Tytuł projektu: Dziczyzna Fermowa- opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlano-produkcyjnej
innowacji w technologii fermowego chowu jeleniowatych oraz opracowanie i wdrożenie
metod organizacji wprowadzania jej do obrotu.

Hodowla fermowa jeleniowatych stanowi istotną gałąź gospodarki w wielu krajach. Dla przykładu wartość rocznego eksportu dziczyzny  pochodzącej z nowozelandzkich ferm jeleniowatych wynosiła w ostatnich latach przeciętnie ok. 150 mln NZ$ a w rekordowym roku 2009 przekroczyła nawet wartość 293 mln NZ$.

W warunkach krajowych brakuje kompleksowych naukowych i praktycznych opracowań dotyczących ważnych aspektów technologii produkcji a prowadzone obecnie prace badawcze wskazują na istnienie nowych, ważnych problemów wymagających rozwiązania a przede wszystkim wdrożenia do praktyki.

Specyfika tej produkcji (bez budynków) pozwala na znaczne zmniejszenie presji wywieranej na środowisko naturalne (brak punktowych źródeł zanieczyszczeń), a oparcie jej w większości na paszach objętościowych pochodzących z trwałych użytków zielonych spełnia wymagania dotyczące tzw. zazielenienia. Proces produkcji tych pasz nie wymaga stosowania środków ochrony roślin.

Projekt  wypełnienia luki w dostępie przez hodowców do technologii, udostępnia receptury mieszanek treściwych zawierających m.in. rozdrobnione pędy wierzbowe pochodzące z lokalnej produkcji leśnej. Oznacza to, że hodowla fermowa jeleniowatych może stanowić wartościową alternatywę dla tradycyjnych kierunków hodowli przeżuwaczy przyczyniając się równocześnie do ochrony środowiska i klimatu.

W wyniku realizacji projektu przygotowano m.in. dostępne poniżej materiały ( pliki w formacie *.pdf do pobrania):

Hodowla Jeleniowatych

Żywienie

(Visited 754 times, 1 visits today)