„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Dziczyzna Fermowa- opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlano-produkcyjnej
innowacji w technologii fermowego chowu jeleniowatych oraz opracowanie i wdrożenie
metod organizacji wprowadzania jej do obrotu.

Mająca na celu Opracowanie i udostępnienie znacznie udoskonalonej technologii produkcji fermowej dziczyzny oraz prawidłowej i efektywnej hodowli jeleniowatych.

 

 

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Materiał opracowany przez Konsorcjum na rzecz rozwoju hodowli fermowej jeleniowatych

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania M.16 współpraca finansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020,

Projekt Współpraca

20.02.2020 r. w Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a “Konsorcjum na rzecz rozwoju hodowli fermowej jeleniowatych” została zawarta UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY Nr 00000.DDD.6509.00060.2018.07.

Tytuł projektu: Dziczyzna Fermowa- opracowanie i wdrożenie do praktyki hodowlano-produkcyjnej
innowacji w technologii fermowego chowu jeleniowatych oraz opracowanie i wdrożenie
metod organizacji wprowadzania jej do obrotu.

W skład Konsorcjum wchodzi Instytut Parazytologii PAN, spółdzielnia rolnicza w Kolbuszowej dysponująca mieszalnią pasz, 3 gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą jeleniowatych oraz gospodarstwo dysponujące własnym lasem.

Zadania o charakterze badawczym zrealizowane zostały w należącej do Instytutu Stacji Badawczej w Kosewie Górnym.

Hodowla fermowa jeleniowatych stanowi istotną gałąź gospodarki w wielu krajach. Dla przykładu wartość rocznego eksportu dziczyzny  pochodzącej z nowozelandzkich ferm jeleniowatych wynosiła w ostatnich latach przeciętnie ok. 150 mln NZ$ a w rekordowym roku 2009 przekroczyła nawet wartość 293 mln NZ$.

W warunkach krajowych brakuje kompleksowych naukowych i praktycznych opracowań dotyczących ważnych aspektów technologii produkcji a prowadzone obecnie prace badawcze wskazują na istnienie nowych, ważnych problemów wymagających rozwiązania a przede wszystkim wdrożenia do praktyki.

Specyfika tej produkcji (bez budynków) pozwala na znaczne zmniejszenie presji wywieranej na środowisko naturalne (brak punktowych źródeł zanieczyszczeń), a oparcie jej w większości na paszach objętościowych pochodzących z trwałych użytków zielonych spełnia wymagania dotyczące tzw. zazielenienia. Proces produkcji tych pasz nie wymaga stosowania środków ochrony roślin.

Projekt  wypełnienia luki w dostępie przez hodowców do technologii, udostępnia receptury mieszanek treściwych zawierających m.in. rozdrobnione pędy wierzbowe pochodzące z lokalnej produkcji leśnej. Oznacza to, że hodowla fermowa jeleniowatych może stanowić wartościową alternatywę dla tradycyjnych kierunków hodowli przeżuwaczy przyczyniając się równocześnie do ochrony środowiska i klimatu.

W wyniku realizacji projektu przygotowano m.in. dostępne poniżej materiały ( pliki w formacie *.pdf do pobrania):

Organizacja Fermy

Rozród

Żywienie

Wykorzystanie kortyzolu

(Visited 1 125 times, 1 visits today)