Odpowiadając na liczne zapytania hodowców uprzejmie informujemy, że od dnia 6 stycznia 2023
weszły w życie przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2022 poz.2727).
Zgodnie z jej przepisami posiadacze jeleniowatych są zobowiązani do oznakowania, na swój koszt,
posiadanych przez siebie zwierząt. Pulę numerów kolczyków lub transponderów przydziela kierownik
powiatowego biura ARiMR (art.9 ustawy). Prowadzona przez Agencję komputerowa baza danych
zawierać ma następujące informacje: dane posiadacza zwierzęcia, dane identyfikacyjne
jeleniowatego , jego datę urodzenia oraz numer siedziby stada. Ponadto też dane dotyczące
przemieszczeń do innych stad, datę padnięcia lub uboju (art.11). Oznacza to, że przed dokonaniem
zakupu nabywca zwierzęcia musi także posiadać zarejestrowane w ARiMR stado z konkretną
lokalizacją i numerem. Dostęp do bazy danych ma Agencja, organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz
posiadacz zwierzęcia (art.14). Oznakowanie zwierzęcia (jeleniowatego) oraz wprowadzenie jego
danych do komputerowej bazy danych musi nastąpić przed opuszczeniem dotychczasowej siedziby
stada (art.25).
Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawują nadzór w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(art.48). Podobne uprawnienia ma Agencja RiMR (art.49). Osoby upoważnione mają prawo wstępu
do siedziby stada w celu wykonania swoich czynności (art.50). Jeżeli podczas kontroli zostanie
stwierdzone, ze w stadzie znajduje się zwierzę nieoznakowane, którego pochodzenia nie można
potwierdzić powiatowy lekarz weterynarii może zarządzić jego zabicie i utylizację na koszt hodowcy
bez odszkodowania (art.50 ust.12). Ustawa zawiera także przepisy karne.
Dotychczasowi posiadacze jeleniowatych byli zobowiązani, o ile dotychczas nie posiadali numeru
stada, do złożenia wniosku o nadanie numeru siedziby stada najpóźniej do 6 lipca 2023 (art.66).
Przepisem wykonawczym do ustawy jest m.in. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie wzorów środków identyfikacji (Dz.U. z 2023 poz.22). Wzory kolczyków oraz transponderów
dla jeleniowatych określa załącznik nr 4 do tego rozporządzenia.
Do chwili obecnej, z uwagi na niewielką liczbę zwierząt do oznakowania, żaden krajowy producent
nie podjął się produkcji ani kolczyków, ani transponderów dla jeleniowatych.
Z uwagi na panujące zamieszanie i niepewność hodowców wynikające z tej sytuacji 16 czerwca 2023
w Ministerstwie Rolnictwa odbyła się narada z udziałem zainteresowanych hodowców oraz
przedstawicieli ministerstwa, Agencji i inspekcji weterynaryjnej. Przedstawiciele tych instytucji
potwierdzili, że co prawda przywołane przepisy weszły w życie i obowiązują hodowców jeleniowatych
ale wobec braku możliwości nabycia środków identyfikacji na razie nie ma możliwości legalnego
obrotu zwierzętami. Czekamy na odpowiedź ministerstwa, jak ma zamiar rozwiązać ten problem.

(Visited 99 times, 1 visits today)