„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

Operacja pn. “Wykorzystanie różnych kultywarów wierzby w celu zwiększenia efektywności chowu fermowego jeleniowatych oraz trwałego zwiększenia zazielenienia w gospodarstwach rolnych jako innowacyjne elementy nowoczesnej produkcji, oraz zwiększania odporności środowiska”. 

Mająca na celu Wprowadzenie upraw różnych kultywarów wierzby jako innowacyjnego elementu w technologii żywienia jeleniowatych utrzymywanych w chowie fermowym

 

 

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Materiał opracowany przez Modern Deer Farming

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania M.16 współpraca finansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020,

 

Projekt w ramach działania 16 Współpraca ARiMR

W dniu 04.02.2021 r. w Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a „Konsorcjum MODERN DEER FARMING” została zawarta UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY Nr 00016.DDD.6509.00043.2019.07

Tytuł projektu:

Wykorzystanie różnych kultywarów wierzby w celu zwiększenia efektywności chowu fermowego jeleniowatych oraz trwałego zwiększenia zazielenienia w gospodarstwach rolnych jako innowacyjne elementy nowoczesnej produkcji, oraz zwiększania odporności środowiska.

Projekt dąży do doskonalenia technologii efektywnego żywienia jeleniowatych fermowych w okresie letnim poprzez racjonalne wykorzystanie wierzby w suplementacji żywienia. Cele projektu to wprowadzenie upraw różnych kultywarów wierzby jako innowacyjnego elementu w technologii żywienia jeleniowatych utrzymywanych w chowie fermowym oraz zwiększenie zazielenienia gruntów marginalnych. W ramach projektu zaplanowano następujące prace rozwojowe: określenie różnic w składzie chemicznym poszczególnych kultywarów w celu ustalenia ich wartości pokarmowej, określenie preferencji żywieniowych jeleni i danieli fermowych w stosunku do poszczególnych kultywarów, określenie wpływu zastosowania wierzby na dobrostan zwierząt, ustalenie wpływu zastosowania wierzby w żywieniu letnim jeleniowatych na poszczególne cechy jakości mięsa. W ramach projektu wykonywane są analizy chemiczne składu badanych kultywarów wierzby, ich wpływu na jakość mięsa oraz ich przydatność jako gatunku możliwego do użycia w działaniach związanych z zazielenieniem i ograniczeniem szkód łowieckich. Planowane rezultaty to wzbogacenie okresowego żywienia w postaci żeru pędowego w hodowli jeleniowatych. Rezultatem ma być również skuteczniejsze zbilansowanie produkcji pasz objętościowych i obniżenie kosztów produkcji. Proponowane w projekcie wprowadzenie na fermach stałych, dodatkowych źródeł paszy w postaci okresowo udostępnionych poletek dostarczających żeru pędowego pozwoli nie tylko na zbliżenie sposobu żywienia do naturalnego dla tej grupy zwierząt, ale także na skuteczniejsze zbilansowanie produkcji pasz objętościowych. Wprowadzenie do praktyki fermowej powyższych rozwiązań powinno w konsekwencji wpłynąć na  obniżenie kosztów produkcji oraz równocześnie zwiększenie tzw. zazielenienia poprzez wdrożenie na skalę produkcyjną wieloletnich plantacji wierzby jako udostępnianego okresowo zwierzętom  elementu żywienia. Realizacja projektu umożliwi rolnikom bezpośredni dostęp do technologii za pośrednictwem publikacji wyników na stronie internetowej oraz w formie późniejszej publikacji wyników w formie drukowanej

Poprawa efektywności produkcji dziczyzny fermowej powinna wpłynąć na stabilizację wprowadzania jej obrotu. Działania mają również przełożenie na zarządzanie szkodami wyrządzanymi przez dziką zwierzynę, w tym przez jeleniowate, bowiem pilną sprawą jest wdrożenie skutecznych, opartych na wynikach badań naukowych,  metod tworzenia pasów zaporowych złożonych z roślin zgryzowych dla ograniczenia skali szkód.         

(Visited 129 times, 1 visits today)