Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami jelenie wschodnie (sika)
zaliczane są do gatunków inwazyjnych. Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z  9
grudnia 2022 r. w  sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających
zagrożenie dla Unii oraz dla Polski.
§ 1. w/w rozporządzenia określa listę IGO stwarzających zagrożenie dla Polski. Gatunki te
wymienione są w załącznikach do rozporządzenia:
Załącznik nr 2 zawiera listę inwazyjnych gatunków obcych podlegających szybkiej eliminacji
W części SSAKI wymieniony jest – Jeleń sika (Jeleń wschodni)                Cervus nippon
Powyższe rozporządzenie zostało wydane na podstawie art.23 ust.1 ustawy  z 11 sierpnia
2021
o gatunkach obcych. Zgodnie z brzmieniem art.7 ust.2 tej ustawy w odniesieniu do IGO
stwarzającego zagrożenie dla Polski zakazuje się m.in. ich chowu lub hodowli oraz
wprowadzania do obrotu
 z powyższych przepisów wynika jasno, że bez zgody GDOŚ nie wolno wprowadzać jeleni
wschodnich do obrotu.

(Visited 63 times, 4 visits today)